Документи

Обща документация

Обща документация

Материали за РГОСА, насрочено за 30.07.2020 г., съответно за 14.08.2020 г. (pdf, 5578422b) Образец на пълномощно за редовното общо събрание на акционерите, насрочено за 30.07.2020 г., съответно за 14.08.2020, при липса на кворум(doc, 87040b) Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация, насрочено за 30.07.2020 г., съотв?(pdf, 3590752b) Материали за ИОСА, насрочено за 23.12.2019 г.(pdf, 5591597b) Пълномощно за гласуване за ИОСА (doc, 85504b) Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите за 23.12.2019 г., съответно за 07.01.2020 г. при липса на кворум(pdf, 697459b) Материали за редовното общо събрание на акционерите за 28.06.2019 г.(pdf, 7732688b) Образец на пълномощно за Редовното общо събрание на акционерите за 2019 г.(doc, 100864b) Покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите за 2019 г.(pdf, 1355286b) Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Адванс Екуити Холдинг" АД (pdf, 5155857b)

Финансови отчети

Тримесечно уведомление към 30.09.2020 г. за текущия етап на производството по ликвидация(pdf, 3319206b) Заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет на Адванс Екуити Холдинг АД-в ликвидация(pdf, 3457285b) Тримесечно уведомление за текущия етап на производството по ликвидация към 30.06.2020 г.(pdf, 4177555b) Начален ликвидационен баланс на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация, считано от 11.03.2020 г. (pdf, 1082707b) Годишен финансов отчет към 31.12.2019 на "Адванс Екуити Холдинг" АД в ликвидация(pdf, 5255467b) Консолидиран финансов отчет за IV-то тримесечие на 2019 г. (pdf, 4750153b) Междинен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за IV-то тримесечие на 2019 г.(pdf, 4761750b) Консолидиран финансов отчет за III-то тримесечие на 2019 г. (pdf, 4580821b) Тримесечен финансов отчет към 30.09.2019 г. на индивидуална база, коригиран в частта му относно представянето на инвестициите(pdf, 5686948b) Междинен индивидуален финансов отчет на "Адванс Екуити Холдинг" АД за III- то тримесечие на 2019(pdf, 4647856b)

Message

No documents in the current selection

Архив