Нашият портфейл

Компания Бизнес Създадена

Високи технологии

СЕП България АД Доставка на удостоверителни услуги. 2003 г.
СЕП Сървис ЕАД Дейността на дружеството е свързана с разработка на софтуер, обработка на информация и предоставяне на удостоверителни услуги. 2011 г.

Възобновяеми енергийни източници

Енерджи Инвест ЕАД Инвестиции и управление на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници 2006 г.

Енергийна ефективност

Енерджи Ефект ЕАД Проектиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сгради, енергийни обследвания, саниране и строително-монтажни работи. 2006 г.
Адванс Енерджи 1 ООД Изпълнение на строително-монтажни дейности в областта на енергийната ефективност 2011 г.

Земеделие

Агро Тера Север АД Обработка на земеделски земи, производство и търговия на селскостопанска продукция. 2006 г.
Агро Тера Трейд ЕООД Търговия с и износ на зърнени и маслодайни култури. 2014 г.
Ремусс ООД Търговия с и износ на зърнени и маслодайни култури. 2008 г.