Новини

02юни2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет за 2019 г

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане оповестяването на заверен от регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет на „Адванс Екуити...

24апр2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, При съобразяване със съобщение на Комисията за финансов надзор, публикувано на 27.03.2020 г., с настоящото писмо уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно...

02апр2020

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В законоустановения срок уведомяваме, че на 01.04.2020 г. на официалната електронна поща за кореспонденция с дружеството adveq@karoll.bg са постъпили уведомления по чл....

30мар2020

Уведомление относно забавяне на изготвянето и оповестяването на заверен ГФО към 31.12.2019 г., с посочване на причина за забавянето, съобразно съобщение на КФН, публикувано на 27.03.2020 г.

При съобразяване със съобщение на Комисията за финансов надзор, публикувано на 27.03.2020 г., с настоящото писмо уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното...

12мар2020

Уведомление относно вписана на 11.03.2020 г. от Търговския регистър към АВп. ликвидация на "Адванс Екуити Холдинг" АД.

В изпълнение на решение на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2019 г., по партидата на „Адванс Екуити Холдинг“ АД в Търговския регистър към Агенцията по...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »