Новини

22яну2020

Уведомление относно промяна в капитала на дъщерното дружество "Енерджи Инвест" ЕАД, както и вписана в Търговския регистър промяна в устава

УВЕДОМЛЕНИЕ Правно основание: чл. 17 от Регламент № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и...

21яну2020

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 23.12.2019 г.

С решение на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, взето на 03.07.2015 г., срокът за осъществяване на търговската дейност на дружеството е ограничен до 06.02.2020 г., след което следва да...

06яну2020

Обявена промяна в Устава на "Адванс Екуити Холдинг" АД, във връзка с взето решение на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.12.2019 г.

На основание чл. 100ш, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 100ш, ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 21 от Наредба № 15 от 05.05.2004...

18дек2018

Уведомление относно сключена сделка

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с взети на 28.06.2018 г. решения от общото събрание на акционерите на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД за овластяване на управляващите и...

05окт2018

Уведомление за промяна в дяловото участие в "Адванс Екуити Холдинг" АД

На основание чл. 148б от ЗППЦК, с настоящото уведомяваме обществеността относно следното: На 04.10.2018 г. са постъпили следните уведомления в „Адванс Екуити Холдинг“ АД: • „Карол Стандарт“...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »