Новини

24апр2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, При съобразяване със съобщение на Комисията за финансов надзор, публикувано на 27.03.2020 г., с настоящото писмо уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно...

02апр2020

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В законоустановения срок уведомяваме, че на 01.04.2020 г. на официалната електронна поща за кореспонденция с дружеството adveq@karoll.bg са постъпили уведомления по чл....

30мар2020

Уведомление относно забавяне на изготвянето и оповестяването на заверен ГФО към 31.12.2019 г., с посочване на причина за забавянето, съобразно съобщение на КФН, публикувано на 27.03.2020 г.

При съобразяване със съобщение на Комисията за финансов надзор, публикувано на 27.03.2020 г., с настоящото писмо уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното...

12мар2020

Уведомление относно вписана на 11.03.2020 г. от Търговския регистър към АВп. ликвидация на "Адванс Екуити Холдинг" АД.

В изпълнение на решение на извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 23.12.2019 г., по партидата на „Адванс Екуити Холдинг“ АД в Търговския регистър към Агенцията по...

22яну2020

Уведомление относно промяна в капитала на дъщерното дружество "Енерджи Инвест" ЕАД, както и вписана в Търговския регистър промяна в устава

УВЕДОМЛЕНИЕ Правно основание: чл. 17 от Регламент № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и...

« Предишна1 2 3 4 5 6 7Следваща »