09окт2017

Консорциум на "Енерджи Ефект" ЕАД сключи договор за модернизация на улично осветление с Община Созопол

На 05.10.2017 г. ДЗЗД “Енерджи Ефект-Интерхолд”, в което дъщерното на “Адванс Екуити Холдинг” АД дружество “Енерджи Ефект” EАД е водещ партньор, подписа с Община Созопол договор за изпълнение на проект “Проектиране и изпълнение на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на система за улично осветление на Община Созопол”.

Възложител е Община Созопол.

 

Стойността на договора е в размер на 3 488 998.15 лв. (три милиона четиристотин осемдесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и осем лева и петнадесет стотинки) без ДДС.

 

Предметът на сключения договор е изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект и авторски надзор по време на строителството, както и последващо изпълнение на необходимите строително-монтажни работи за реализация на енергоспестяващи мерки и дейности по модернизация, реконструкция, интелигентно управление и енергиен мениджмънт на системите за улично осветление на гр. Созопол, гр. Черноморец, както и други населени места, намиращи се в Община Созопол, както следва: с. Росен, с. Габър, с. Зидарово, с. Атия, с. Крушевец, с. Равадиново, с. Равна гора, с. Присад, с. Индже Войвода, с. Вършило. Проектът предвижда и подмяна на осветителните тела с нови с LED светлинен източник.

 

Назад към новините