10яну2018

"ИнтерСол" АД разпредели дивиденти към акционерите си

На 09.01.2018 г., на извънредно Общо събрание на акционерите на дъщерното дружество „ИнтерСол“ АД беше разпределен дивидент за акционерите от натрупана печалба от минали години. Общият размер на дивидента е 580 000 лв., от които полагащата се сума на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, като акционер с 90% дял от капитала на „ИнтерСол“ АД, е 522 000 лв. На същата дата дивидентът е изплатен частично срещу прихващане на задължения на „Адванс Екуити Холдинг“ АД по получен от „ИнтерСол“ АД депозит в размер на 518 837.53 лв. и начислената, но необслужена лихва по него в размер на 2 291.64 лв. Разликата след прихващането, в размер на 870.83 лв., ще бъде изплатена от „ИнтерСол“ АД на „Адванс Екуити Холдинг“ АД в срок до 31.01.2018 г.

 

На 10.01.2018 г., с решение на Съвета на директорите на дъщерното дружество „ИнтерСол“ АД, беше прекратено действието на договори за депозити от 28.11.2011 г. между „ИнтерСол“ АД и неговите акционери – „Адванс Екуити Холдинг“ АД и „ЕргоСол“ ЕООД, след установяване на пълно изпълнение на насрещните ангажименти по тях. На същата дата бяха сключени нови договори за депозити между „ИнтерСол“ АД и всеки от двамата му акционери при условия, съобразени с преобладаващите пазарни в страната.

 

Назад към новините