01фев2018

"Адванс Екуити Холдинг" АД продаде акциите си в "ИнтерСол" АД

На 31.01.2018 г., „Адванс Екуити Холдинг“ АД сключи договор за покупко-продажба на акции в „ИнтерСол“ АД, чрез който прехвърли собствеността си върху притежаваните общо 64 548 броя акции в „ИнтерСол“ АД (ЕИК:175440057), всяка от които с номинална стойност от 10 (десет) лева, представляващи 90% от капитала на това дружество, на „Механизация и строителство 2008“ ЕООД, за продажна цена в размер на общо 3 857 874.68 лв., или 59.77 лв. на акция. Реализираната печалба от продажбата на акциите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД в „ИнтерСол“ АД е 1 657 874.68 лв.

 

На 30.01.2018 г., на ново извънредно Общо събрание на акционерите на дъщерното дружество „ИнтерСол“ АД беше разпределен дивидент за акционерите от натрупана печалба от минали години. Общият размер на дивидента е 36 500 лв., от които полагащата се сума на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, като акционер с 90% дял от капитала на „ИнтерСол“ АД, е 32 850 лв. На същата дата дивидентът е изплатен частично срещу прихващане на задължения на „Адванс Екуити Холдинг“ АД по получен от „ИнтерСол“ АД депозит в размер на 13 204.70 лв. Разликата след прихващането, в размер на 19 645.30 лв., ще бъде изплатена от „ИнтерСол“ АД на „Адванс Екуити Холдинг“ АД в срок до 28.02.2018 г.

 

Същият ден, с решение на Съвета на директорите на дъщерното дружество „ИнтерСол“ АД, беше прекратено действието на договори за депозити от 10.01.2018 г. между „ИнтерСол“ АД и неговите акционери – „Адванс Екуити Холдинг“ АД и „ЕргоСол“ ЕООД, след установяване на пълно изпълнение на насрещните ангажименти по тях.

 

Назад към новините