22май2018

Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Адванс Екуити Холдинг" АД за 2018 г.

Съветът на директорите (СД) на "Адванс Екуити Холдинг" АД, дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175028954, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Христо Ботев" №57 (Дружеството), на основание чл.223, ал.1, предложение първо от Търговския закон, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите (ОСА) на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 28 юни 2018 г. (двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година) в гр. София, район "Лозенец", ул. "Златовръх" №1, ет.4, от 11:00 ч., а при липса на кворум независимо от присъстващия капитал – на 16 юли 2018 г.(шестнадесети юли две хиляди и осемнадесета година), при Дневен ред и предложения за решения, съгласно приложените тук (в секция "Документи / Обща документация") Покана и Материали. В същата секция е приложен и образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощници.

Назад към новините