03авг2018

Уведомление за сключена сделка

На 02 август 2018 г., „Адванс Екуити Холдинг” АД сключи договор за придобиване на вземане на дъщерното дружество „Енерджи Инвест” ЕАД, ЕИК 175059241, от друго дъщерно на публичното дружество - „Адванс Енерджи 1“ ООД, ЕИК 201501824, на обща стойност към 31.07.2018 г. в размер на 211 153.37 лв. (двеста и единадесет хиляди сто петдесет и три лева и 37 ст.), от които главница в размер на 182 000 лв. (сто осемдесет и две хиляди лева) и начислени, но необслужени лихви в размер на 29 153.37 лв. (двадесет и девет хиляди сто петдесет и три лева и 37 ст.), срещу прихващане на част от остатъчното задължение на „Енерджи Инвест” ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг” АД по Договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 22.08.2006 г. до същия размер. Прихващането се осъществи първо от главницата на задължението на „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг“ АД и впоследствие от сумата на лихвите. Сделката е одобрена от Съвета на директорите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД на 31.07.2018 г.

Назад към новините