06авг2018

Уведомление относно сключени сделки

С настоящото Ви уведомяваме за сключени на 02.08.2018 г. сделки, във връзка с взети на 28.06.2018 г. решения от общото събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, а именно:

1. „Адванс Екуити Холдинг“ АД придоби 32 673 дружествени дяла от капитала на „Адванс Енерджи 1“ ООД, с ЕИК 201501824, от продавача „Енерджи Инвест“ ЕАД – дъщерно дружество на Холдинга, за покупна цена от общо 326 730 лв., или 10 лв. за дял, определена съгласно актуална оценка на сертифициран оценител. Покупната цена се изплаща чрез прихващане от главницата на задължение на „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг“ АД по договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество от 22.08.2006 г. до размера на покупната цена на прехвърляните дялове.

2. „Адванс Екуити Холдинг“ АД сключи договор за придобиване на вземането на „Енерджи Инвест“ ЕАД от „Адванс Енерджи 1“ ООД на обща стойност 211 153.37 лв., от които главница, в размер на 182 000 лв. и начислени, но необслужени лихви в размер на 29 153.37 лв., срещу прихващане на част от остатъчното задължение на „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг“ АД по Договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерното дружество от 22.08.2006 г. до същия размер. Прихващането се осъществи първо от главницата на задължението на „Енерджи Инвест“ ЕАД към „Адванс Екуити Холдинг“ АД и впоследствие от сумите на лихвите.

 

Назад към новините