05окт2018

Уведомление за промяна в дяловото участие в "Адванс Екуити Холдинг" АД

На основание чл. 148б от ЗППЦК, с настоящото уведомяваме обществеността относно следното:

На 04.10.2018 г. са постъпили следните уведомления в „Адванс Екуити Холдинг“ АД:

 

• „Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179, представлявано заедно от Румен Христов и Надежда Вельова, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, акционер, притежаващ 6 162 500 броя акции, представляващи 17.14 % от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД е продало 6 162 500 броя акции, представляващи 17.14% от капитала на публичното дружество. В резултат на осъществената сделка, „Карол Стандарт“ ЕООД не притежава дялово участие в публичното дружество.

• „Карол Инвестмънт“ ЕАД, ЕИК: 200096091, представлявано от Станимир Каролев, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Христо Ботев“ № 57 е придобило 6 162 500 броя акции представляващи 17.14 % от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

 

Назад към новините