18дек2018

Уведомление относно сключена сделка

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с взети на 28.06.2018 г. решения от общото събрание на акционерите на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД за овластяване на управляващите и представляващите дружеството за сключване на сделки, попадащи в кръга на чл. 114, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, на 17.12.2018 г., е сключен договор за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „Адванс Енерджи 1“ ООД, както следва:

 

1. На 17.12.2018 г. между „Адванс Екуити Холдинг“ АД (купувач) и „Агро Тера Север“ АД (продавач), ЕИК 175064402 е сключен договор по силата на който публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД придобива 18 581 дружествени дяла, с номинал 10 (десет) лева, представляващи 10,05% от капитала на „Адванс Енерджи 1“ ООД, ЕИК 2015018204 за покупна цена от 185 810 лв. (сто осемдесет и пет хиляди петстотин и десет) или 10 (десет) лв. за един дял.

2. Продавачът „Агро Тера Север“ АД дължи на купувача „Адванс Екуити Холдинг“ АД сума в размер 2 017 619.26 лв. (два милиона седемнадесет хиляди шестотин и деветнадесет лв. и 26 ст.), представляващи главница по заем отпуснат от „Адванс Екуити Холдинг“ АД на „Агро Тера Север“ АД по договор за предоставяне на заем от холдингово на дъщерно дружество, сключен на 01.12.2006 г.

3. Покупната цена по сделката за придобиване от „Адванс Екуити Холдинг“ АД на 18 581 дружествени дяла от капитала на „Адванс Енерджи 1“ ООД е изплатена чрез прихващане от главницата на задължение на „Агро Тера Север“ АД към „Адванс Екуити Холдинг“ АД до размера на по-малкото от тях.

 

 

Назад към новините