06яну2020

Обявена промяна в Устава на "Адванс Екуити Холдинг" АД, във връзка с взето решение на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 23.12.2019 г.

На основание чл. 100ш, ал. 1, т. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 100ш, ал. 2 от ЗППЦК, във връзка с чл. 14, ал. 1, т. 21 от Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (Наредба № 15), Ви уведомяваме, че с вписване № 20200102143548 от 02.01.2020 г. по партидата на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД е обявена промяна в Устава на дружеството, одобрена на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 23.12.2019 г. Промените в Устава са както следва:

В чл. 8 е създадена нова ал.3 със следното съдържание: „ДРУЖЕСТВОТО може да бъде прекратено и преди изтичането на срока по ал. 1, ако е взето изрично решение за това от общото събрание на акционерите.“

В чл. 35, ал. 3 изразът „прекратяване“ се отменя, като разпоредбата от устава придобива следната редакция: „Решенията за преобразуване на Дружеството се допускат след одобрение/разрешение от Комисията за финансов надзор и решенията влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.“

Назад към новините