21яну2020

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ“ АД, ПРОВЕДЕНО НА 23.12.2019 г.

С решение на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, взето на 03.07.2015 г., срокът за осъществяване на търговската дейност на дружеството е ограничен до 06.02.2020 г., след което следва да започне законовата процедура по ликвидация, включваща продажба на неговите инвестиции и осребряване на имуществото на дружеството за да се удовлетворят кредиторите му. Останалите парични средства след удовлетворяването на кредиторите ще се разпределят между акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД под формата на ликвидационен дял.

Предвид изтичащия срок за осъществяване на търговска дейност, на събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, проведено на 23.12.2019 г. са взети необходимите решения за прекратяване на дружеството, определяне на 2-годишен срок за процедурата за ликвидация и избор на ликвидатор в лицето на сегашният член на Съвета на директорите, г-н Борислав Витанов Петков.

Във връзка с това, ръководството на „Адванс Екуити Холдинг“ АД обръща внимание, че взетите решения от акционерите касаят само и единствено прекратяване на търговската дейност на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, което след вписване на избрания ликвидатор в търговския регистър ще започне процедурата по ликвидация, чрез продажба на инвестициите и осребряване на имуществото му.

Дружествата от групата на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, сред които дружествата, специализирани в осъществяване на дейност в сектор „Земеделие“ - „Агро Тера Север“ ЕАД, „Ремусс“ ООД и „Агро Тера Трейд“ ЕООД, дружествата, осъществяващи дейност в сектор „Енергийна ефективност“ – „Енерджи Ефект“ ЕАД и „Адванс Енерджи 1“ ЕООД, дружеството, осъществяващо дейност в сектор „Високи Технологии“ – „СЕП България“ АД, както и дружеството „Енерджи Инвест“ ЕАД, което осъществява дейност в сектор „Възобновяеми енергийни източници“ ще продължат без никаква промяна да осъществяват и развиват дейността си, независимо от ликвидацията на контролиращото ги дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

 

 

 

Настоящото съобщение не представлява вътрешна информация по чл. 7 от Регламент 596/2014 относно пазарната злоупотреба. Същото има за цел единствено да информира контрагентите на дружествата от групата на „Адванс Екуити Холдинг“ АД относно взетите решения от акционерите на дружеството и предстоящите действия по ликвидация на „Адванс Екуити Холдинг“ АД.

 

Ръководство на „Адванс Екуити Холдинг“ АД

 

 

Назад към новините