22яну2020

Уведомление относно промяна в капитала на дъщерното дружество "Енерджи Инвест" ЕАД, както и вписана в Търговския регистър промяна в устава

УВЕДОМЛЕНИЕ

Правно основание: чл. 17 от Регламент № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията.

Относно: разкриване на вътрешна информация

Информираме Ви, че във връзка с взето решение на извънредно общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД, проведено на 23.12.2019 г. за извършване на непарична (апортна) вноска в капитала на дъщерното на холдинга дружество - „Енерджи Инвест“ ЕАД, ЕИК: 175059241, на 21.01.2020 г., с вписване № 20200121154822 на Търговския регистър към Агенцията по вписванията по партидата на дружеството е вписано увеличение на капитала му от 5 900 000 лв. на 5 934 215 лв., разпределени в съответния брой акции, с номинал 1 лев. Увеличението на капитала на „Енерджи Ефект“ ЕАД е извършено чрез непарична вноска (апорт) на вземане на едноличния акционер „Адванс Екуити Холдинг" АД от дъщерното му дружество по Договор за паричен заем от 22.08.2006 г., в размер на 34 215 (тридесет и четири хиляди двеста и петнадесет) лева.

В резултат на увеличението на капитала на „Енерджи Инвест“ ЕАД, с вписване № 20200121154822 от 21.01.2020 г. е обявена промяна и в устава на дружеството.

 

Назад към новините