02апр2020

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В законоустановения срок уведомяваме, че на 01.04.2020 г. на официалната електронна поща за кореспонденция с дружеството adveq@karoll.bg са постъпили уведомления по чл. 145 от ЗППЦК относно настъпила промяна в правата на глас в общото събрание на акционерите на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, както следва:

Със сделка, сключена на 26.03.2020 г., „Карол“ АД е прехвърлило 1 815 562 броя акции, представляващи 5.05 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД. Сетълментът на прехвърлителната сделка е на 30.03.2020 г. След сключването на сделка по прехвърлянето на акции, „Карол“ АД не притежава каквито и да било акции с право на глас от капитала на публичното дружество.

 

Със сделка, сключена на 26.03.2020 г., „Карол Стандарт“ ЕООД е придобило 1 815 562 броя акции, представляващи 5.05 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД. Сетълментът на придобивната сделка е на 30.03.2020 г.

С Уважение: Борислав Витанов - ликвидатор на "Адванс Екуити Холдинг" АД

 

Назад към новините