24апр2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор Консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. на "Адванс Екуити Холдинг" АД - в ликвидация

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

При съобразяване със съобщение на Комисията за финансов надзор, публикувано на 27.03.2020 г., с настоящото писмо уведомяваме, че във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание на Република България и приетият впоследствие Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в ДВ брой 28 от 24.03.2020 г., изменен и допълнен с ДВ. бр. 34 от 9.04.2020 г., „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, считано от 11.03.2020 г., ще оповести заверен от регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет на групата към 31.12.2019 г. в срок не по-късно от 29.05.2020 г.

Както всяка година, своевременно сме предприели всички необходими действия по изготвяне на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г. и представянето му за извършване на независим финансов одит.

Предвид установеното извънредно положение и въведеният в съответствие с изискванията на Кодекса на труда в „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация дистанционен режим на работа (работа от разстояние) размяната на документи между дружествата от групата с одиторското дружество „Грант Торнтон“ ООД е затруднена, което налага отлагане на срока за представяяне на отчета.

Дружеството полага всички усилия да изготви и представи заверения консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2019 г. преди 29.05.2019 г., за което всички заинтересовани страни ще бъдат своевременно уведомени.

 

 

Независимо от горното, и доколкото в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., не е предвидено отлагане на сроковете, за представяне на начален счетоводен баланс при ликвидация, както и тримесечни уведомления за текущия етап на производството, Ви уведомяваме, че „Адванс Екуити Холдинг“ АД – в ликвидация, ще представи начален счетоводен баланс ,в срок не по-късно от 11.05.2020 г., първият работен ден, след изтичане на законоустановения срок по чл. 37а, от Наредба №2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация.

 

 

Назад към новините