02юни2020

Уведомление относно отлагане публикуването на заверен от регистриран одитор консолидиран финансов отчет за 2019 г

С предходно съобщение, изпратено до КФН, БФБ и обществеността, уведомихме относно отлагане оповестяването на заверен от регистриран одитор консолидиран годишен финансов отчет на „Адванс Екуити Холдинг“ АД до 29.05.2020 г. Дружеството ще се възползва от удължените срокове в § 45, т. 2 от ПЗР на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в брой 28 от 24.03.2020 г. на Държавен вестник, и ще оповести консолидиран годишен финансов отчет, заверен от регистриран одитор до края на месец юли 2020 г. Причина за отлагане на оповестяването на заверения годишен финансов отчет на дружеството към 31.12.2019 г. е необходимостта ръководството надлежно да оцени ефектите от COVID-19 върху дейността както на Дружеството, така и на дружествата от икономическата му група.

Назад към новините