02юли2021

Уведомление относно взети на 30.06.2021 г. решения от редовното годишно Общо събрание на акционерите за приемане на годишен счетоводен баланс при ликвидация за 2020 г., както и за избор на регистриран одитор за заверка на годишния баланс за 2021 г.

На проведено на 30.06.2021 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД  е взето решение за приемане на годишния счетоводен при ликвидация за 2020 г., изготвен съгласно изискването на 37а, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2023 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2). На същото събрание е избрано одиторско дружество „Одит консулт 2004“ ООД, с регистрационен номер 122 при ИДЕС и с управител и отговорен одитор за ангажимента – Атанаска Филипова – Сланчева, диплома № 0693 в регистъра на ИДЕС, за одитор по заверката на годишния счетоводен баланс на Дружеството за 2021 г.

Назад към новините