30авг2021

Уведомление по чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК

На основание чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме обществеността, че на 30.08.2021 г., в „Адванс Екуити Холдинг“ АД са получени следните уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество, съгласно чл. 145, ал. 1 и чл. 146, ал. 1 от ЗППЦК:

 

  1. Уведомление от представляващия „Карол Стандарт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121030179, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, Столична община, район "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57, за това че на 24.08.2021 г., „Карол Стандарт“ ЕООД  е подало за регистрация в „Централен депозитар“ АД чрез ИП „Карол“ АД, действащо като регистрационен агент,  предварително сключени между страните сделки, чрез които „Карол Стандарт“ ЕООД е закупило общо 3 069 606 броя акции, представляващи 8.54 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД. Сетълментът на прехвърлителната сделка е на 26.08.2021 г. След прехвърлянето „Карол Стандарт“ ЕООД притежава пряко общо 4 885 168  броя акции, представляващи 13.59 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД. 
  2. Уведомление от представляващия „Неттелком“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121576356, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, Столична община, район "Възраждане", бул. "Христо Ботев" № 57,  за това че на 24.08.2021 г., „Неттелком“ ЕООД подава за регистрация в „Централен депозитар“ АД чрез ИП „Карол“ АД, действащо като регистрационен агент,  предварително сключени между страните сделки, чрез които „Неттелком“ ЕООД е закупило общо 4 899 790 броя акции, представляващи 13.631 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД. Сетълментът на прехвърлителната сделка е на 26.08.2021 г. След прехвърлянето „Неттелком“ ЕООД притежава пряко общо 5 465 835  броя акции, представляващи 15.2 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД.
  3. Уведомление от Станимир Маринов Каролев, в качеството му на едноличен собственик на капитала на "Карол Стандарт" ЕООД и "Неттелком" ЕООД за това, че на 24.08.2021 г., контролираните от него дружества „Карол Стандарт“ ЕООД и "Неттелком" ЕООД подават за регистрация в „Централен депозитар“ АД чрез ИП „Карол“ АД, действащо като регистрационен агент,  предварително сключени между страните сделки, чрез които „Карол Стандарт“ ЕООД и "Неттелком" ЕООД са закупили общо 7 969 396 броя акции, представляващи 22.17 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД, ЕИК 175028954, гр. София, район „Възраждане”, бул. „Христо Ботев” № 57. Сетълментът на прехвърлителните сделки е на 26.08.2021 г. След регистрация на посочените сделки г-н Каролев притежава непряко, чрез контролирани от него лица общо 19 745 611 броя акции, представляващи 54.93 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД.
Назад към новините