11окт2021

Уведомление относно получено в Дружеството коригирано предложение изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На 11.10.2021 г., получихме коригирано, в съответствие с указания на КФН, търгово предложение изпълняващо задължение по чл. 149, ал. 6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Адванс Екуити Холдинг“ АД , регистрирано „Карол Инвестмънт“ ЕАД

 

 

Съществените условия по търговото предложение са:

Информация относно търговия предложител:

„Карол Инвестмънт“ ЕАД, е дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 200096091, със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. ХРИСТО БОТЕВ № 57, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 1, тел. и факс: 02/ 40 08 314, електронна поща: karoll_investment@karoll.bg.

Предметът на дейност на дружеството е: консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, акционерната им структура, пазарната им стратегия; консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобивания и сливания на предприятия; търговско представителство и посредничество, консултански услуги, както и всякакви други търговски сделки, незабранени от закона.

От датата на учредяване до датата на това Търгово предложение не са настъпили промени в наименованието на Търговия предложител.

Едноличен собственик на капитала на „Карол Инвестмънт“ ЕАД е „Карол Финанс“ ЕООД, ЕИК 131421411, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Лозенец, бул. Златовръх № 1, телефон/факс: 02/ 40 08 331, адрес на електронна поща: finance@karoll.bg, предмет на дейност: oбcлужвaнe нa дeйнocттa нa дpужecтвa cьc cпeциaлнa инвecтициoннa цeл, koнсултaции и aнaлизи нa дpужecтвa oтнocнo финaнcиpaнe нa дeйнocттa им, кaпитaлoвaтa им cтpуктура, пpoмишлeнaтa cтрaтeгия и cвьpзaни c тoвa вьпpocи, кaктo и кoнcултaции и уcлуги oтнocнo пpeoбpaзувaнe нa дpужecтвa и cдeлки пo пpидoбивaнe нa пpeдпpиятия и/или нeдвижими имoти, изгoтвянe нa пpocпeкти зa публичнo пpeдлaгaнe нa цeнни книжa, тъpгoвcкo пpeдcтaвителcтвo и пocpeдничecтвo, кoнcултaнтски уcлуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството, както и вcякaкви дpуги тъpгoвcки cдeлки, нeзaбpaнeни ot зaконa, . Едноличен собственик на капитала „Карол Финанс“ ЕООД е Станимир Маринов Каролев. Дружеството се управлява и представлява от управителя си – Станимир Маринов Каролев.

Търговият предложител се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от Станимир Маринов Каролев, Атанас Христов Йорданов и Христина Николаева Габровска.

Представляващи са изпълнителният директор - Атанас Христов Йорданов, и председателят на Съвета на директорите Станимир Маринов Каролев, двамата заедно и всеки от тях поотделно.

Бизнес адресът на едноличния собственик на капитала „Карол Финанс“ ЕООД е гр. София, 1164, р-н Лозенец, ул. Златовръх № 1.

 

Брой акции с право на глас, които предложителят не притежава и е длъжен да поиска да придобие

„Карол Инвестмънт“ ЕАД не притежава (нито пряко, нито чрез свързани лица) 16 199 981 броя обикновени, поименни, безналични акции, представляващи 45.07 на сто от капитала и гласовете в Общото събрание на акционерите  на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с ISIN код BG1100033064 и отправя настоящото предложение към останалите притежатели на обикновени акции на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с цел тяхното придобиване. Акциите, обект на настоящото търгово предложение, са един клас обикновени, поименни, свободнопрехвърляими  акции на „Адванс Екуити Холдинг“ АД с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната им стойност.

 

Стратегическите планове на предложителя относно „Адванс Екуити Холдинг“ АД

На 23 декември 2019 г. е проведено извънредно Общо събрание на акционерите на „Адванс Екуити Холдинг“ АД , на което е взето решение за прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация.

След вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, считано от 11 март 2020 г., Дружеството е в процедура по ликвидация. Ликвидатор е Борислав Витанов Петков, който представлява Дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган.  Срокът за ликвидация на Дружеството е  до 11.03.2023 г.

Предвид изложеното, Стратегическият план на „Карол Инвестмънт“ ЕАД за „Адванс Екуити Холдинг“ АД е да осъществи планираната ликвидация на публичното Дружество, продажбата на активите му (дъщерните дружества) при възможно най-изгодни за него, кредиторите и акционерите му условия. Това трябва да бъде съпътствано от генериране на парични потоци, чрез които да се удовлетворят кредиторите и да се разпредели справедлив ликвидационен дял между останалите акционери впоследствие.

Предложителят няма намерение да иска промяна на ликвидатора на Дружеството.

Предложителят няма намерения да продължава прекратеното Дружество, по реда на чл. 274 от Търговския закон.

 

Резюме на обосновката на оценката

Цената, предложена от търговия Предложител в размер на 0.25  лв. е и най-високата цена за една акция, заплатена от предложителя през последните 6 месеца преди регистрацията на предложението и е най-високата измежду справедлива цена на акциите, която е тяхната ликвидационна стойност,  в размер на   0.04 лв  и средната претеглена пазарна цена на акциите за последните 6 месеца преди регистрацията на търговото предложение.

 

Комисията за Финансов Надзор (КФН) не е взела отношение по представения проект на  коригирано търгово предложение.

 

 

С уважение:           

 Борислав Витанов – ликвидатор на „Адванс Екуити Холдинг“ АД

Назад към новините