26окт2021

Изпълнение на задължение по чл. 154, ал. 1, изречение трето, предложение първо от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) относно оповестяване на търговото предложение, както и становището на ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД

В изпълнение на задължението по чл. 154, ал. 1, изречение трето, предложение първо от ЗППЦК относно оповестяване на търговото предложение, както и становището на ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД ( в ликвидация), представяме пълния текст на търговото предложение, както и на становището на ликвидатора.

 

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКЦИОНЕРИ В „AДВАНС ЕКУИТИ ХОДЛИНГ“ АД НА ОСНОВАНИЕ НА ВМЕНЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК) – първа част

 

ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКЦИИТЕ С ПРАВО НА ГЛАС НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АКЦИОНЕРИ В „AДВАНС ЕКУИТИ ХОДЛИНГ“ АД НА ОСНОВАНИЕ НА ВМЕНЕНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА (ЗППЦК) – втора част

 

Становище от ликвидатора на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация)

 

 

 

 

Назад към новините