24ное2021

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

Съобщение относно резултата от приключило търгово предлагане, съгласно чл. 157 ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции.

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (Наредба № 13), „Карол Инвестмънт“ ЕАД, в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение към останалите акционери на “Адванс Екуити Холдинг“ АД, с което изпълнява задължението си по чл. 149, ал.6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява за резултатa от търговото предлагане, което приключи на 23.11.2021 г.,  както следва:

 

Акционери, приели търговото предложение: 14  акционера с общ брой акции: 636 032

 

В резултат на осъщественото търгово предлагане и след приключване на сделките „Карол Инвестмънт“ ЕАД ще притежава общо  (пряко и чрез свързани лица)   20 381 643  броя акции, представляващи  56.7  % от акциите с право на глас в общото събрание на Адванс Екуити Холдинг“ АД.

Назад към новините