24фев2022

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК, относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК, относно получени в Дружеството уведомления по чл. 145, ал. 1 и чл. 146 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 22.02.2022 г.  са постъпили следните уведомления в „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация):

• „Карол Стандарт“ ЕООД, ЕИК 121030179, представлявано от Станимир Маринов Каролев, в качеството му на едноличен собственик на капитала и управител на Дружеството, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 57, в резултат на сделки по покупка на 2 666 144 броя акции от капитала на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (в ликвидация), представляващи 7.42 % от общия брой акции с право на глас, притежава пряко 7 551 312 броя акции, представляващи 21.00% от капитала на публичното дружество и от акциите с право на глас. Дата на сетълмент (дата на регистрация) в „Централен депозитар“ АД е 21.02.2022 г.

• Станимир Маринов Каролев, уведомява, че еднолично контролираното от него дружество „Карол Стандарт“ ЕООД е закупило, чрез сделки на регулиран пазар, общо 2 666 144 броя акции, представляващи 7.42 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД (в ликвидация). Сетълментът (датата на регистрация) на сделките е на 21.02.2022 г. След посочените сделки, Станимир Каролев притежава непряко, чрез контролирани от него юридически лица общо 23 361 537 броя акции, представляващи 64.99 % от общия брой акции с право на глас от капитала на публичното дружество „Адванс Екуити Холдинг” АД (в ликвидация).

Назад към новините