17окт2022

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2, относно представяне на уведомление за сключена от "Адванс Екуити Холдинг" АД ( в ликвидация) сделка

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал.

1, т. 8 от Наредба № 2, относно представяне на уведомление за сключена от "Адванс Екуити Холдинг" АД ( в ликвидация)  сделка. 

 

С вписване № 20221017094841 от 17.10.2022 г. на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по партидата на еднолично дружество „Адванс Енерджи 1“ ЕООД, ЕИК

201501824 – дъщерно дружество на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) е вписана продажбата от  купувача „София Сити Логистик“ ЕООД, ЕИК: 206992010, на целия

(100 %) дружествен дял, притежаван от продавача „Адванс Екуити Холдинг“ АД

(л.) в размер на 184 869 (сто осемдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и девет) дяла от капитала на „Адванс Енерджи 1“ ЕООД, ЕИК 201501824, всеки с номинална стойност по 10 (десет) лева.

 

Продажната цена на дяловете от капитала е 750 000 (седемстотин и петдесет

хиляди) евро или 1 466 872.25 лв. (един милион четиристотин шестдесет и шест хиляди лева осемстотин седемдесет и два лева и двадесет и пет стотинки) по фиксинга на БНБ към датата на плащането на цената.

Насрещната страна по сделката - „София Сити Логистик“ ЕООД не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), като предвид факта, че сделката се сключва в рамките на осъществявания от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) предмет на дейност и в хода на процеса по ликвидация на Дружеството, сделката попада в обхвата на изключенията, предвидени в разпоредбата на чл.

114, ал. 10, т. 1 от същия закон.

Назад към новините