13дек2022

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 относно представяне на уведомление за сключена сделка от "Адванс Екуити Холдинг" АД (л.)

Уведомление по член 19, ал. 3, изречение последно, във връзка с чл. 19, ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 относно представяне на уведомление за сключена сделка от "Адванс Екуити Холдинг" АД (л.)  

С вписване № 20221212161404 от 12.12.2022 г. на Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията по партидата на еднолично дружество „Ремусс“ ЕООД, с ЕИК 106002404 – дъщерно дружество на „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) е вписана продажбата на купувача „Златия Агро“ ЕООД с ЕИК 111560777, със седалище и адрес на управление: гр. Вълчедръм  ул. „Бенковски“ № 90 на целия (100 %) дружествен дял, притежаван от продавача „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) в „Ремусс“ ЕООД, ЕИК 201501824 размер на 1 231 дяла (хиляда двеста тридесет и един) дяла от капитала на Дружеството, всеки с номинална стойност по 10 (десет) лева.

Стойността на сделката e формирана от: извършено парично плащане в размер на 5 760 786 EUR (пет милиона седемстотин и шестдесет хиляди седемстотин осемдесет и шест евро), без ДДС (сделката е необлагаема доставка по смисъла на Закона за ДДС) и част от пазарната равностойност на цялата произведената от Дружеството през стопанската 2021 – 2022 година земеделска продукция, която ще бъде получена след реализацията ѝ на пазара.

Насрещната страна по сделката - „Златия Агро“ ЕООД с ЕИК 111560777, не е заинтересовано лице по смисъла на чл. 114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), като предвид факта, че сделката се сключва в рамките на осъществявания от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) предмет на дейност и в хода на процеса по ликвидация на Дружеството, сделката попада в обхвата на изключенията, предвидени в разпоредбата на чл. 114, ал. 10, т. 1 от същия закон.

Назад към новините