21дек2023

Уведомление относно продажба на дъщерното дружество "Енерджи Ефект" ЕАД на физически лица от неговия мениджърски екип

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С договори от 20.12.2023 година „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) в качеството му на едноличен собственик на капитала на “ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ” ЕАД, вписано в Търговския регистър и РЮЛНЦ при Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК 175052275, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христо Ботев 57 е продал на физически лица от мениджърския екип на “ЕНЕРДЖИ ЕФЕКТ” ЕАД 100 % от акционерното си участие, в това число и вземания от същото дружество за обща цена в размер на 150 000 лева.

Предвид факта, че сделката се сключва в рамките на осъществявания от „Адванс Екуити Холдинг“ АД (л.) предмет на дейност и в хода на процеса по ликвидация на Дружеството, същата попада в обхвата на изключенията, предвидени в разпоредбата на чл. 114, ал. 10, т. 1 от същия закон, тъй като в сделката не участват заинтересовани лица, по смисъла на чл. 114, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 

 

Назад към новините