05фев2013

Събития от дейността на "Енерджи Инвест" ЕАД

05.02.2013 г.

На 05.02.2013 г., в изпълнение на решения на СД на „Енерджи Инвест” ЕАД съответно от 30.10.2012 г. и 25.01.2013 г., бе реализирана продажба на част от активите на проекта за вятърна електроцентрала (ВяЕЦ) с планирана мощност 4 MW в землището на с.Видно, общ.Каварна, обл.Добрич. Продадени бяха два терена с обща площ от 60 (шестдесет) дка и предназначение за земеделски нужди. Върху единия от терените, с площ от 4.405 дка, в периода 2008 – 2012 г. бе развиван проекта за ВяЕЦ, който проект бе прекратен с решението на СД на „Енерджи Инвест” ЕАД от 30.10.2012 г. поради влошени перспективи за неговото успешно приключване, произтичащи от драстичните промени в законодателната среда в сектора на възобновяемите енергийни източници в България. Постигнатата продажна цена на терените бе в размер на 1 550 лв. за дка или общо 93 000 лв. (деветдесет и три хиляди лева). Останалата част от активите на проекта не могат да бъдат ползвани с алтернативна (т.е. извън проекта) употреба и поради това бяха отнесени като невъзвращаем разход. С реализирането на тази продажба „Енерджи Инвест” ЕАД отчита загуба от проекта в размер на 138 888 лв.

 

Назад към новините