Основна информация

Борсов код (БФБ): 6A8
Борсов код (Bloomberg): ADVEQ BU
Тип дружество: Акционерно от холдингов тип
Председател на съвета на директорите: Петър Керезов
Набран капитал (лв.): 38 062 182 лв.
Брой акции в обръщение: 35 945 592
Дата на регистрация: 10 януари 2006 год.
Срок на съществуване: 14 години до 6 февруари 2020 год.
Страна на регистрация: България
Фондова борса: Българска фондова борса - София
Валута: Български лев (BGN)

 

* Набран капитал - представлява емисионната стойност на всички емитирани от „Адванс Екуити Холдинг” АД обикновени акции с право на глас в Общото събрание.