Адванс Екуити Холдинг е първият български дялов инвеститор, чиято водеща цел е финансирането на новостартиращи бизнеси. Компанията набира капитала си на фондовата борса и го насочва към проекти с потенциал за висок растеж, развивани от способни и мотивирани за успех предприемачи. 

 

Петър Керезов
Председател на съвета на директорите на Адванс Екуити Холдинг

За нас

Адванс Екуити Холдинг е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен интерес в частни (непублични) компании. Дружеството е учредено в началото на 2006 г., а от средата на същата година е регистрирано на Българска фондова борса - София чрез първично публично предлагане на акции. През 2007 г. Адванс Екуити Холдинг реализира нова публична емисия акции.

Фокусът на компанията е инвестиране на набраните от капиталовия пазар средства в прохождащи, млади и развиващи се частни компании, които притежават висок потенциал за растеж, както и способен и мотивиран мениджърски екип. Адванс Екуити Холдинг финансово подкрепя перспективни бизнес проекти срещу придобиване на собственост в тях.

По своята същност, дейността на Адванс Екуити Холдинг е идентична с тази на популярните в САЩ и Западна Европа фондове за дялово инвестиране и рисков капитал (private equity / venture capital funds). Публичният статут на дружеството осигурява по-лесен достъп до финансов ресурс, както и по-голяма прозрачност на осъществяваните инвестиции.

Дружеството е със срок на съществуване 10 години, който изтича през 2020 г. Дотогава Адванс Екуити Холдинг следва да е реализирал пълен цикъл на инвестициите си чрез продажба на вече придобитите дялови участия (т.нар. изход от инвестиции). Целият натрупан ресурс в края на съществуването на дружеството ще бъде разпределен между неговите акционери.